به یاد مادرم

چقدر سخته بخوای نبودن کسی رو باور کنی که میتونست باشه اما تقدیر نذاشت

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح


مادرم آخرین لحظه دیدار تو


آخرین لحظه عمر من بود


مادرم آخرین حرفهای تو


آخرین لالایه های من بود


مادرم آخرین اشک های تو


آخرین گریه های من بود


مادرم آخرین مهربانی تو


آخرین مهربانی دنیای من بود

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۱ 21:28 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥سلام مادرمامان خوبم زودرفتی گلم واین دلم کسی رونداره،میدونی تاآخرعمرچشام واست میباره؟چه حسی دارم امشب من نمیدونم چراامامیدونم که تورومیخوام ولی نیستی ومن تنهامهمیشه توآغوشت یه حس خوبی داشتم،من این شبهابرای خواب،مادرلالایت روکم دارممامانی نوازشم کن بادستای پرمهرت مثل قدیما،الهی من فدای اون نگاه مهربونت شممیدونی مامان فضای خونه این روزا توروازمن طلب داره،کجایی مامانی دلم بهونه تورودارهمامان مامان خوبمهنوزم پیش اون چشمات یه حس بچگی دارم،به یادروزای قدیم امشب همش بهونه میارمفقط ازتو همین مونده برام یادگاراونم قاب عکست روی طاقچه خونه،بهونه گیرشدن حتیگلهای توی باغچه مامان خوبم توبودی تنها یارم،تورفتی ومن هنوزم داغدارممامان خوبم کجایی مهربونم دلم داغونه،دلم هوای توروداره،نمیخوای برگردی دوباره پیشم*************************دوباره اومدم بنویسم،میدونم دیربه دیر مینویسم،ولی توهمیشه بیا،بیابه این کلبه تنهایی منچون اینجاکلبه آرزوهای منه،کلبه حرفای نگفته تو این همه  ساله،وقتی میای سرسری ردنشو،چون حرفایی که اینجا میزنم،پراز درده،پرازتنهایی هستش،حرفای یه پسریتیمه که تواینهمه سال چشم انتظاره،چشاش به درخونه هستش،تا شایدسفرکرده اون برگرده،وقتی میگم چشمانتظارمنظورم رومیگیری یا نه؟خیلی سخته به خدا،فقط باچندتاخاطره زندگی کنی.نمیخوام سرت رودردبیارم،منوببخش نوشته هام بوی غم میده،ولی توبیایه جوره دیگه نگاه کن،به اینکه یه بی مادریه یتیماز غمش ازدلتنگیش ازعشقش ازتمام هستیش مینویسه.داداش حسین اومد گفت ننویس،آخه داداشتوکه دردمنوبهترمیدونی،توکه میدونی اگه ننویسم میمیرم،داداش خودتم که مثل من یتیمی،به خداسختهخیلی سخته تواین همه سال چشم انتظاربمونی.یه آدمایی میان سرسری ردمیشن ویه چیزی میگن،حالامن حرفم بااوناس،اگه میتونی بیایه کاری بهت میدم توادامه اون روانجام بدهمیتونی توبیاسراین قصه روبگیروبنویس،این قلم،این کاغذ،بیااز یتیمی بنویسراستش میدونی،طاقت کاغذمن طاق شده،پیکرنازک تنهاقلم من،زیراین همهغم ودردودلتنگی خردشده،میتونی حالا بیاادامه این قصه رو توبنویس،من دیگه کمرمشکسته،قلبم دیگه طاقت نداره،راست میگن،میشه زیبادید،میشه آبی موند،اما توبگو،بچه بی مادربچه ایی که یتیم شده چطور میتونه شاد بمونه؟بابارنگ مشکی به تنش نشستهبه قلبش این رنگ حک شده،میتونی توبیا،این قلم،این کاغذ،بشین یه گوشه دنجمثل من که گوشه تاریک خونه جای دنجمه،برای پنهون کردن اشکام،تاکسی از درونمنفهمه،خوب بیا ازاین روزا بنویس،از شبای بی مادری،از سرسفره ایی که بی مادررنگی ندارهازروزایی که بی مادرغروب میشه،ازسالهایی که بی مادرکمرت میشکنه قلبت تیکه تیکه میشه،بنویس ازخونه ایی که بی مادربی روح میشه،ازخونه ایی که بی مادر تمام پنجره هاش رو خاک میگیره،بنویس ازیتیمیمثل من،ازمن که اینجوری شکستم،هرچی دوست داری ومیخوای ازاین صحنه زندگی من بهتصویربکش،نمیدونم میتونی یانه،ولی بزاریه چیزی بهت بگم:شایداین تصویری که میخوای بکشیوداستانی روکه میخوای بنویسی بعدتموم شدن اشکت رو دربیاره،قلبت روبشکونه،من بهتهشدارم رو دادم،حالا بازم میتونی بنویسی؟جرات این روداری که ببینی قلمت میشکنه؟کاغذت میسوزه؟من دیگه شکستم،دیگه قلبم تیکه تیکه شده،میتونی تو بیا،این قلم این کاغذآخراین قصه رو توبنویس

 

 


برچسب‌ها: مادر, عشق من مادر, عمرمن مادر
♥ یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ 23:9 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥
میخوام برم به سالهای دور،خیلی دور،به اون روزی که برای اولین باربایدتنهامیرفتم به مدرسه،وقتی که برااولین بارپاگذاشتم به مدرسه اماباچهره غمگینآخه عزیزم نبودکه منو تامدرسه همراهی کنه،همه خوشحال بودن امامن،ناراحتبراهمینه که ازماه مهربدم میاد،ازروزاول مدرسه که قراربودخوندن ونوشتن رویادبگیرم.یه روزیادم میادتوکلاس آقامعلم گفت:درس امروزجمله سازی است،اول باواژه (مادر) شروع می کنیم،هرچی میدونید بگینیکی ازبچه های کلاس،شروع کرد وگفتش:مادرمن مهربون هستش،یکی دیگه گفت:مادرمنفرشته هستش،یکی دیگه گفت:مادرمن منو دوست داره وهمیشه منو به آغوش میگیرهیکی دیگه دادکشیدوباخوشحالی گفت:من ومادرم باهم نمازمیخونیم،همه بچه ها شادوخوشحال بودن هرکدوم توعالم بچگی خودشون یه جمله ایی ازمادرشون میگفتنیادمه وقتی آقامعلم بهم گفت تو هم یه جمله بگو،من که سرم پایین بود یه بغضداشت خفم میکرد،سرم روبالا گرفتم وتوچشای آقا معلم نگاه کردمبغض راه گلوم روبسته بود،اشک توچشمام حلقه زده بود،تاآقامعلم منواینجوریدید ،تندی اومدبه طرفم،چراناراحتی عزیزدلم؟بگونازم چی میخوای بگی؟بغضم شکست اشک ازچشمام سرازیرشد،باصدایی غم بارگفتم:آقااجازه مادرمن چندساله که آسمونی شدش،هیچ وقت به دیدنم نیومدهاون روز دیدم معلم منم مثل من گریه کرد.زمونه لعنت بهتطاقت خوشی مارو نداشتی،زمونه میدونی تواین چندسال چقدرشکسته شدم؟وقتی میخوام بخوابم این شعر روزمزمه میکنم وباچهره خیس بخواب میرمبازم امشب صدای لالایی مادربازامشب بایدستاره هارو بشمارم تابخوابم،بازامشب نزاشتم ماه تنها بیداربمونهفقط،فقط دردم اینه بازم بایدفردادلم دور بمونه،فقط،فقط دعاکن دلم صبوربمونهنشدیه شب فال حافظ برافردام نگیرم شایدتویکی ازاین شبهابشه دستهاتوبگیرماینجاپرازسیاهیه ستاره هاش نورنداره،مامان بیا ببینمت قلبم دیگه طاقت ندارهجون آسمون آبی کم قصه ای نیست،جدایی ازدستای مادرآخ که تلخه جداییفدای دستای نازت،فدای چادرنمازسفیدت،همه شبها دلم گرفته بوددادمیزدم گله دارم ای خدااگه میشنوی صدام؟چرامن بین این همه،مگه فرق من چیه،،،؟میخوام اینو بدونی،میخوام این روبدونی مامانی تنهام گذاشتی بااین شبای بی ستارهچندوقته که قلبم درد میکنه،چشام ضعیف شده،یکی میگه ازاشک ریختن زیادهشایدهم فکرمیکنی تحملم زیاده؟نشدیه شب بخوابم بدون پلکای خیس،امامن............امامن ازچشمام بیشتردوست دارم،دلم واسه تو..واسه اون روزاتنگ شدهدلم براشبای پرستاره تنگ شده،کجایی مادرخوبم کجایی که بی قرارآغوش گرمتماره دردبی مادری بددردیه تحملش خیلی سخته این رو برااون هایی میگم که بعضی وقتافراموش میکنن تحمل این غم چقدرسخته ومیان یه حرفی میزنن که به جای اینکه هم دردبشنباهامون نمک به زخم ما میزنن وماهارو عذاب میدن،این رو برااون جماعت میگممیدونی دلتنگی یعنی چی؟دلتنگی یعنی این که:بشینی به خاطراتت بامادرت فکرکنی...اونوقت یه لبخندبیادرولبت...ولی چندلحظه بعد...شوری اشکهای لعنتی،شیرینی اون خاطره هاروازیادت ببرهمیدونی باز دلتنگی چیه؟دل خوش بودن براگرفتن گوشه چادرمادرورفتن به بیروناما حالا دلتنگ شدن برای گرفتن گوشه چادرش نه برای بیرونرفتن،نه این طور فکرنکن،فقط برااینکه اشکهای چشمون رو پاک کنیمبازم میدونم ماهادلمون خوش نمیشه واین هم یه بهانه هست که دوبارهبوی خوش عطرمادررواستشمام کنیم،فقط هم برای یه باردیگه

 


برچسب‌ها: مادر
♥ پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ 20:59 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥کجارفتی عشقم؟رفتی؟بی خداحافظی؟فکردلم نبودی که بی تو عذاب میکشد؟فکر من نبودی که بی تو زندگی برایم جهنم میشود؟مگه یادت نیست حرفای مادرانه ایی که دربچگی برایم میزدی؟مگه قول ندادی همیشه بامن بمونی وتنهام نزاری؟تو که سرقولت نموندی وتنهام گذاشتی.فکردل من نبودیفکرنکردی من با این درد چطوربایدکناربیام،چطوربااین نامهربونیها بایدبسازمنکنه منوفراموش کردی مادرخوبم،مامانی ببین چطوردلم


 روشکستن،ببین چطورمنو آوارهکوچه پس کوچه های شهر بی محبتی ها کردن،ببین خیالشونم نیست که چه بلایی سرمن اومدمامانی خوبم مگه نمیدونستی بعدازتودلم میگیره 


ومیمیره،به خدا من دنیاروبی تو نمیخواممامانی میخوای برات تعریف کنم چه چیزایی به سرم اومدتواین زمونه نامرد؟خوب بزار بگم،رفتی ومن چشمام خیس شد،روزهای زندگی ام نفسگیرشدرفتی؟بدون یه کلام حرف گفتنی،فقط یه نگاه از تو برایم موند.نگاه لحظه آخرنگاهی که من دارم باهاش  سالهازندگی میکنم.رفتی ولی خیلی زودنامهربونیاین زمونه وآدمهاش منوبیچاره کرد.نمیدونی چه نگاهای تلخی روتحمل کردمهمه اومدن ونامهربونیهاشون روبرام هدیه آوردن،مامانی به خداخستم،خیلی خسته امدیگه تحمل ندارم.میخوام برم،برم یه جای دور که دست کسی بهم نرسهمامانی چشام دیگه نوری نداره،دیگه پاهام توانی نداره،نمیدونم دیگه چیکارکنمدلم تورومیخواد،میخوام دوباره مثل زمونه بچگی سرم روروی پاهاتبزارم،همونجوری که دوست داشتم سرم رونوازش کنی تادرآرامش خوابم ببره،بیخیال اینزمونه بشم وبه هیچ چیزی فکرنکنم،حیف که دیگه اون روزابرنمیگرده،لعنت به این حسرتآخه تاکی حسرت؟باباخسته شدم ازحسرت بدم میاد.ازخنده های الکی بدم میاد.ازمحبتهای الکی بدم میاد.مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادرچه زودتنهاترم کردی،چه زودبی باورم کردی،چه زوددلواپسم کردی،منوعاشقترم کردیچه زودرفتی وازمن توگرفتی دستاتو ای مادرمنویه دنیابی قراری،جای دستای توخالی،منوحسرت واسه عطرتنت مادرمنوصندلی خالی،یادلبخندبهاری،که شده محرم حرفام بی تومادرقاب عکست که روی طاقچه،یه گل سرخ ازتوباغچه،بااین چارقدنمازت،که هنوزعطرتورودارهخاطرات شب وروزم،بی تومادرمن می لرزم،


توی خونه ایی که هرجاش،یادمن میارهمادرم همه وجودم،نازنینم تاروپودم،مادرم ای گل هستی،مرحمم اوج غرورمبی تومن تنهای تنهام،من شکستم ازتودورم،توبروخدابه همراهت،خاک توسنگ صبورممادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر،مادر


برچسب‌ها: مادر, عشق من مادر, عمرمن مادر
♥ دوشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۲ 16:56 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥خیلی هامیان می گن غصه نخور.مگه میشه؟خیلی هامیان میگن بی خیال شو.بی خیال چی بشم؟خیلی هامیان می گن گذشت تموم شد.چی گذشت،چی تموم شد؟باباخوش انصاف هاشماهاچه می دونیدمن چی میکشم؟چیه که دلم روآتیش زده؟چیه که شده برام یه بغض خفته تو گلوم.خوب توکه میای به کلبه تنهایی منونظرت رو میگی،قبول،ولی یه سوال دارم ازت میتونی جوابم رو بدی؟تابه حال اشک یه بچه بی مادررودیدی،حسرت رو توچشاش  خوندی؟خوب پس حرفام روگوش کن:یکی میادمیگه خوب حرف  بزن،توخودت نریز،بگونزاربغض بشه براتخوب از چی بگم برات؟انتظار داری چه چیزی اززبون من درآد؟به جزحرف دلتنگی وغم.خوب رفیق اینا همون حرفای نگفته من هستشمی دونم توهم مثل منی،توهم کم دردنداری،درداصلیت اینه که توهمدردنداریخیلی ها میان تیکه بارم میکنن ومیرن،اما من کسی نیستم که بااین حرفهاوزخم هاازاین جماعت دردم بگیره،چون زخمی خوردم از این زمونه که جای دردهای دیگهرو برام بسته.ازچی بگم خدا؟ازاین دردوغم،ازاین نیش وزخم زبون آدمات؟خداازاین همه حرف قلبم شکسته.ای تویی که میای ومی ری خوب گوش کنخنده هامو نبین،این خندهام یه چسبه رولبم،این منم با یه دل خسته.ازچی بگم؟ازروزایی که بی مادرگذشت،ازروزی که خبردادن بهم دیگه مادرتدیگه تاج سرت نیست؟ازچی بگم؟ازروزایی که مجبورشدم بی مادرقدبکشم وبزرگ بشم؟ازچی بگم؟ازروزایی که بدون مادربایدسرسفره میشستم ولقمه روبابغضمیخوردم؟ازروزایی که بایدمدرسه میرفتم وتوبازگشت با حسرت به بچه های دیگهکه مادراشون اومده بودن دنبالشون  نگاه میکردموهمیشه یه حسرت  داشته باشم که چرامادرم نیست؟خوب تویی که میایی ومیگی توبه من بگواینوازچی بگم برات؟ازچی بگم؟شایدقصه دوست داری؟مثل قصه یه پسربی مادرکه منتظر برگشت مادرشبوداما همیشه تواین حسرت موند.اگه قصه تلخه ولی هستش واقعیت،قصه یه پسر5سالههست که توی حیاط خونه مشغول بازی اماچشاش به درب خونه هستش تامادرش بیاد.ازچی بگم برات؟ازاین که این پسرهمه آرزوش  اینه که یه باردیگه مادرش توخونه باشهتایه باردیگه پدروخواهرکوچیکش بخندن باخنده مادرش،مست بشن ازبوی عشق کهفضای خونه رو معطرمیکنه.ازچی بگم برات؟آهای بی مادراغصه نخوریدصدام وحرفامروبشنویدازتوقلبتون که همه حرفام تک تکشون حرف وغم های خودتونه که شاید نتونین بگینازچی بگم؟ازدلی که فقط اسمش دله؟یه عمری که نصفش اشکه،نصفش گله؟ازچی بگم؟بگم ازیه قلب شکسته  پسربی مادری که بایدیک تنه بره  توقلب کوه سختیاونم توزمونه گرگ صفت.ولی قسم به خدا،قسم به نام نامی مادرکه این پسر بدونترس باذکرمادرمیره به سوی تقدیر.توبازی زمونه این پسرمدل یه درده ولی رفقا اینروبدونیدکه تمام درداین پسریه جمله است،درد بی مادری که اون روداغون کرد.خوب رفیق ازچی بگم برات؟بازچی دوست داری از زبون من بشنوی؟ازاین بگم که بعداین همه سال تنها دردهمون دردقدیمی هستش که داره خفم میکنهاشکام نمیاد امابه جاش یه دردتوی قلبم شروع میشه که دیگه نمیتونم روی پاهام بایستم.بعد سالها رفتم پابوس آقاامام رضا اونم با خانواده .مامان گوش میدی؟نبودی ببینی که نوهات چطور بازی میکردن هم پسرمن هم دخترآبجیچطورخنده میکردن وخنده مستانشون ادم رو به شوق می آورداما تودل منیه آشوب  به پا شدکه چرا مامانی تونیستی؟دوباره نفسم بند اومد دردقلبم شروع شدباصورت خوردم روزمین آبجی اومد همه اومدن حتی دکترهم اومدازدرد داشتممیمردم اما باز یه چیز منو آتیش میزد همه بودن ولی یکی نبود آرامش دلم نبودخدا مادرم نبود .ازچی بگم برات ازاین زمونه که وررق اینطوربرام ریختزمونه حرفم با تو هستش ای کاش این یه دونه ورق(بی مادری)روبرام نمی انداختیای کاش ای کاش ای کاش


برچسب‌ها: مادرم تاج سرم نورچشمم ارامش قلبم
♥ شنبه ۱۸ آبان۱۳۹۲ 0:43 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم ازچی گرفته،هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام ازچی گرفته


هیچکی نمیتونه تابامن توی راهم همسفرشه،آخه میترسه که بامن بادل من دربه درشه


هیچکی نمیدونه که چشام چراهمیشه خیس خیسه،چرا هیچکی حتی یه بار ترحم رو برای من نمیزاره کنار


هیچکی نمیدونه که قلبم تاحالاچنددفعه شکسته،هیچکی نمیدونه سرمزارش تاحالاچنددفعه نشسته


آخه تو کلبه سوت وکوروتاریک قلبم که خورشیدجانمیشه،میدونم اگه تا لحظه مرگم منتظربمونم خوابش رو نمیبینم


مادر،مادرخوبم،ای همه هستی من،ای بهتر از جان من


درنبودت ساعت ها گریستم،از چشمهای خیس من،ابرهای بهاری خجالت کشیده


ازیادنمیبرم روی زیبایت را،شبهای تنهای خودرابامه رویت نورانی میکردم


چه زیبابود،زمانی که بادهای پاییزی،گیسوان تورانوازش میکردوعطردلنشین گل نرگس


هوای خانه دل مرامعطر مینمود،مراببخش اگرگاهی ویالحظه ای ازیادتو غافل شدم


ای کعبه من،مهربانی خداراباتودرک کردم،حتی در نبودنت،اشکهایت،اه از اشک هایت


که قلب مرامیشکافت،صوت زیبای لالاییت هنوزهم درجان من طنین انداز است


هیچ عشقی دراین جهان به عشق تونمیرسد،باز بی بهامیگویم،اگرچه خود میدانی دوستت دارم


اره مامانی دلم داره اتیش میگیره،نمیتونم بیخیال بشم نمیتونم فراموش کنم،به خدا سخته


الانم که اصلا حال خوبی ندارم،قلبم درد میکنه،روحم دردمیکنه،مامانی به خدا دارم دیونه میشم


خودت بیاارومم کن،به خدادیگه خسته شدم،خیلی خسته شدم ازاین همه محبت الکی باباترحم بسه


به خدا براهیچ بچه بی مادربدترازترحم وجود نداره.دیگه از اقوام بدم میاد،ترحمشون داره منو خفه میکنه


داره عذابم میده،خداجون خودت منو کمک کن،خودت ارومم کن


مامانی دلم برات تنگ شده


برچسب‌ها: مادر
♥ جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲ 15:45 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥
من بی تو میمیرم،چشمات رو نبینم،دستاتو نگیرم،مادرتنهاترینمدنیاتومشت منه،وقتی دعات پشت منه،فردامال منه،وقتی باتوباشمبی تو میمیرم عشقم،تودریایی ومن یه تشنم،بیاوبغض گلوموبشکن بی تومیمیرموقتی تنها پیشت میشینم،همه عشق روتوی چشات میبینم،زندگیم روبه پات میریزمای مادرماگه خواب وازچشات گرفتم،توی آغوش تو جون گرفتم،همه عمرم واسه تو میخونممادر،مادرخوبم،اسم توروبه قلبم میکوبم،بهشت زیرپات گم شده مادر،بمون کنارم همیشهمادر،مامانی بلندشو باهات حرف دارم،اینارو میخوام روبروخودت بگم،مادرپاشو پاشوپاشوخدادلم براش تنگ شدهمامانی دلم برات تنگ شده اما من میتونم این دوری رو تحمل کنم،به فاصله هافکرنمیکنم میدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آخه جای نگاه مهربونت روی نگاهم مونده،هنوز عطر دستات رو میتونم ازرودستاماستشمام کنم،رداحساس مادرونت رو دلم جامونده،میتونم تپشهای قلب مهربونترو بشمرم،چشمای بی قراروزیبات هنوزم دارن باهام حرف میزنن،حالا چطور بگمتنهام،چطور بگم تو نیستی،چطوربگم بامن نیستی،آره خودت میدونی،میدونی که همیشه بامنیمیدونی که تو توی لحظه لحظه های من جاری هستی،آخه تو توی قلب منی،اره توی قلبمبرای همینه که همیشه بامنی،برای همینه که حتی یه لحظه هم ازم دور نیستی،آخه هروقت دلمدلم برات تنگ میشه،هروقت حس میکنم،دیگه طاقت ندارم،دیگه نمیتونم تحمل کنمدستامومیزارم رو صورتم ویه نفس عمیق میکشم،دستاموکه بو میکنم،مست میشم ازعطرت،ازصدای مهربونت،ازنگاه پراز مهرت،وآخرهمه اینها به یه چیز میرسمبه عشق مادرانه،به عشق پاکت،به عشق نگاهت،اونوقت دلتنگیم برطرف میشهاونوقت تورونزدیکترازهمیشه حس میکنم،اونوقت دیگه تنها نیستم،حالا من اینتنهایی روخیلی خیلی دوستش دارم،به این تنهایی دل بستم،حالا میدونم که اینتنهایی خالی نیست،پرازیاد عشقه،پراز اشکهای گرم عاشقونه پسری که به عشقمادرش داره گریه میکنه


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ پنجشنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۲ 3:37 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


دوباره شدداغ من تازه خداجون،مادرم رفت،همه کسم رفت،بیاین ببنید دلم گرفته
رخت سیاه به تنم نشسته،مادرم رفت،بعداین همه سال مامانی نبودت داره داغونم میکنه
آره داغون،ای خدامادرم رفت،ای خدا همه زندگیم رفت،همه میگن فراموش کنم
چی رو فراموش کنم باباهمه زندگیه من رفت،مگه میشه فراموش کنم،خسته ام از این دنیا
خداجون چرا مادرم،روبردی،چرا منو تنها گذاشتی مادرم چرا چراچرا،دارم دردمیکشم
بس نیست23سالدرددوری،نفسم،بالانمیاد،بغض23ساله من شکسته نمیشه،دارم خفه میشم
خداچراجوابم رو نمیدی،یه چیزی بگوآروم بشم.دوباره توسالگردت که هرروزبرام
عزاس اومدم باچشمای پرازخون ویه بغض قدیمی تو گلوم سرمزارت،دست کشیدم رو مزارت.
چراانقدرسرده مامانی نکنه سردته،اره مامانی،من همینجام،پسرت اینجاس تنهات نمیزارم
ای خدا کمکم کن تو رو به مقدسات قسم کمکم کن.مادرم رفت،مادرم رفت،ای خداهمه کسم رفت
مادرم تاج سرم رفت،ای خداتنهاکسم رفت،کجابردیش،چرابردیش،ای خدا به کی سپردیش
یامنم ببریازودباش،ازتومیخوام مادرم رفت،مادرم نمیزارم من توروزیر خاک بزارن
خیلی زوده توروزیرخاک بزارن،مگه میشه من میزارم؛غیر تو کسی ندارم
این چه دردی بودخدایا،مادرم رفت همه کسم رفت،تو چه جورخدایی هستی
همه راهم روبستی،قلب مادروشکستی،مادرم رفت،من به عشق تو نمیخوام
همه دنیاتو نمیخوام،مادرم رو از تو میخوام همه کس مادرم رفت،تاج سرم رفت
یادته خداجون این حرفارو کی زدم بهت،یادته چقدرالتماس میکردم
مادرم رو نبری،خاک سرده مادرم سردش میشه،خدا چقدر اشک ریختم
تواون سن کم،یادته دیگه اشکام خشک شدویه بغض نشست تو گلوم وشد همدم تنهاییام،اره خدا جون یادته،خداجون حالا که بردیش،ازتو
میخوام مواظبش باشی،نزاری بترسه،نزاری تنهاباشه،خدا ازت هیچی
نمیخوام فقط مراقب مادرم باش،اون به خودت سپردم،خدا دلم گرفته
خودت بهم آرامش بده،نزاراین بغض خفم کنه،نزار نزار نزار

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ یکشنبه ۳ شهریور۱۳۹۲ 23:17 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥ببار بارون که چشام پردرده،دلم گرفته،میدونیغروب جمعه دلم میگیره،مثل تموم کبوترای عاشقکه عصرهای دلتنگی،بالهای خسته شون رو به بهانه دیدن یارتااوج باز میکنن،ازبلندترین نقطه هرخاک سرک میکشنشایدبرای لحظه ای جفت خودشون رو ببینند،ولی دریغبعدازساعتها،خسته ترازپیش به خونه برمیگردن،وبدون آبودونه،چشمهای ماتم زدشون رو میبندند،به امیدفردابه خوابمیرن،کاش من هم کبوتربودم تابه امیددیداردوباره اتبه خواب میرفتم مادر،منودریاب امشب مادرخیلی غم داررم میبینی غم واشکم رومادردلم برات تنگ شده مامان


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۴ مرداد۱۳۹۲ 17:28 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥ای بانوی بهشتی،پناه لحظه هامی،یه عمره که هنوزم،دلواپس فردامیتوبودی عاشقونه،دست منوگرفتی،بالحن مادرونت،برام لالایی گفتیآغوش توهمیشه،یه گوشه ازبهشته،خدااسم توباعشق،روقلب من نوشتهچه شبانخوابیدی که من راحت بخوابم،میخوام مادرچشام روزیرپات بزارممادرتویی جونم،مادرتویی عمرم،اگه تونباشی انگارمن مثل مرده امکشیدی سختی همیشه توبه جای من یه لحظه نباشی من توی سختی وغممرحمم بودی وقتی من دردداشتم سنگ صبورم بودی وقتی غم داشتمتوفرشته منی ازمن دل نمی کنی رفیق بی کلکی ومنوگول نمیزنیمادرتویی که راحت منومی بخشی درداموازتوی چشمام میفهمیمیگی می میرم اگه یه لحظه دیرکنی خودت گرسنه بودی تامنوسیرکنیندادی جواب بدی هام روباسرزنش به جاش بامحبت دادی منوپرورشدعای خیرت مادر،معجزه دنیامه،صدای قلب پاکت،لالایی شبهامهوقتی دلم میگیره،سررومزارت میزارم،تواوج ناامیدی،اسم تورومیارمباعشق آسمونی ات،همیشه جون میگیرم،چقدرشیرینه حالم،وقتی سمت تومی رماین همه حرف دارم باهات مامانی ولی چیکارکنم پیش کی بگم کی به حرف من گوش میدهعیبی نداره منم خدایی دارم میام باچشای پراشک سرمزارت میام بهت میگمخیلی دلم برات تنگ شده خیلی دلم هوات روکرده شونه های مهربونت رو کم دارم


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ سه شنبه ۱۸ تیر۱۳۹۲ 0:13 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥
مینویسم

 


مینویسم بدون تو بدون حضور تو بادلی تنها با هزار آه بانگاهی بغض آلود

 


به این فاصله به این شب هابه این کاغذ های باطله کاغذهایی برای


 


کشیدن لطافت نگات مادر برای بیان مخمل رنگ چشمات بدون تو

 


این واژه دلتنگی چه معنای دلگیری دارد چه وسعتی چه رنگ شبگیری

 


داردبدون توسوگی دارد فضای اتاقم وازبا تو بودن خیال میبافم

 


اشک تمدید میشود در نگاهم بدون توآه بدون توحسرت چه جولانی

 


میدهد برای لحظه دیدار جسمم چگونه میجوشد دراین سوی دیوار مثل

 


یک بیمار گذرکنداین زمان طعنه تلخی است انگاربدون توقصه

 


نیست حال امشب وهر شب من است بدون تو لحظه های با

 


تو بودن مثل نام قشنگ تو مادر پرستو وار از خاطره آرامشم کوچ

 


میکندبدون توآه که زمان بامن انگارگل یا پوچ میکندبدون تو

 


حال من اما پشت یک واژه آه من تا همیشه تنها ساده وکودکانه

 


گریه میکنم مادر


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ یکشنبه ۲ تیر۱۳۹۲ 0:30 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥مادربی توبااین دنیاچه کنم،مادربی توبااین خاطرات چه کنممادربی تو بااین اشکهاچه کنم،مادربی توبااین تنهایی چه کنممادربی توبااین روزگارچه کنم،مادربی توبااین زندگی چه کنممادربی تو بااین دلم چه کنم،مادربی توبااین دلواپسیم چه کنممادربی توبااین دلتنگیم چه کنم،مادربی توچه کنم


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ دوشنبه ۲۰ خرداد۱۳۹۲ 17:46 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥

 

این روزها من


خدای سکوت شده ام


خفقان گرفته ام تا


آرامش اهالی دنیا


خط خطی نشود...


اینجا زمین است


اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است


اینجا گم که میشوی


بجای اینکه دنبالت بگردند


فراموشت میکنند


مادر فراموش شدم کجایی تا ببینی فراموش شدنم را

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ دوشنبه ۱۳ خرداد۱۳۹۲ 23:11 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


سلام بابایی خوبی؟


منو ببخش برای همه بدیهایی که در حقت کردم

 

بابا من بچگی کردم واونجوری که باید قدرتو رو ندونستم

 

بابایی من کور بودم درسته من بی مادر شدم

 

ولی بدترین ضربه رو تو خوردی

 

اره من بیمادرشدم ولی تو همه

 

وجودت همه عشقت رو از دست دادی

 

بابا من ندیدم چه شبایی با عکس مامان

 

تا خود صبح تو تاریکی چقدر درد دل کردی

 

من ندیدم چطور کمرت شکست وجودت شکست

 

من فقط خودم رو میدیدم

 

بابایی منو ببخش تو رو خدا منو ببخش


وقتی دیدم بعد این همه سال هنوز عکس

 

مامان همیشه وهرجا همراه تو هستش

 

بابا تازه فهمیدم چقدر غم تو دلت نشسته

 

بابا میخوام جبران کنم وقتی دیدم هنوز مادر

 

رو فراموش نکردی به عشقتون حسودیم

 

شد بابا منو ببخش و تبریک من رو درروز پدر پذیرا باش


روزت مبارک ای همه خوبی

 

♥ جمعه ۳ خرداد۱۳۹۲ 0:48 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥

سلام برهمه


سلام به همه برادرا وخواهرای خوبم


امروز میخواستم یه چیزی بنویسم  پس برین ادامه مطلب

 


... ادامـ ه حرفـامـ ...
♥ جمعه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۲ 20:43 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


یادت هست مادر؟

 

اسم قاشق را گذاشتی قطار هواپیما

 

کشتی تا یک لقمه بیشتر بخورم

 

یادت هست؟

 

شدی خلبان ملوان لوکوموتیوران

 

میگفتی بخور تا بزرگ بشی

 

اقا شیره بشی

 

مرد بشی

 

عروسیت رو ببینم یادته مامان وحالا

 

من عادت کردم که هرچیزی را بدون

 

اینکه دوست داشته باشم قورت بدهم

 

حتی بغض های نترکیده ام را

 

مامان دارم خفه میشم از این دنیا

 

ادماش بریدم دیگه کم اوردم

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۲ 22:12 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


به یاد می اورم لحظه های فراز را که

 

صدای او اعتبارم میبخشید

 

ولحظه های نشیب را که اعتمادم

 

به یاد می اورم افرای افراشته ای را

 

به یاد می اورم مادرم را

 

دلم خیلی برا تنگ شده مامان

 

امسال به خوابم میای؟

 

روزت مبارک

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ دوشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۲ 16:20 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥مادر، می خواهم با اشک هایم

 

گلی بپرورم به رنگ خون دل و

 

پا به قامت هزاران دریغ و آه

 

و روز مادر، بر مزارت گذارم

 

مادر، در این روز، آهم را بنگر

 

و دریغم را شاهد باش

 

هنوز باور ندارم که تو رفته ای

 

هنوز دست احساس تو را حس می کنم

 

تو زنده ای

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۶ اردیبهشت۱۳۹۲ 21:24 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


نمیدونم از کجا بگم ولی میخوام از یه جا شروع کنم

 

از یه خاطره هرچن خاطراتم با مادرم خیلی کمه

 

ولی همون چند تا خاطره برام یه دنیا معنی داره

 

میخوام از شیطنتم بگم از خنده مادرم واز اشکی

 

که تو چشماش جمع شده بودکه هیچ وقت فراموش نمیکنم

 

اون روز رو .یه روز تو حیاط خونه داشتم بایکی از رفیقام بازی

 

میکردم اون روز مهمون داشتیم من رو میگی انقدر شیطنت

 

کردم که داد همه رو دراوردم.از درو دیوارو درخت بالا میرفتم

 

که خندهای مادرم از کارای بچه گانه من بلندشد الهی

 

قربون اون خندهات برم من مامانی.خلاصه سنگ تموم گذاشتم

 

تو شلوغی.تو حیاط یه درخت بود که تن درخت یه کندو زنبور

 

چی شد فهمیدی منظورم چیه ؟چرا میخندی ؟ ها؟

 

خوب چیکار کنم کنجگاو شدم که ببینم تو کندو زنبور چیه؟

 

با یه تیکه چوب افتادم به جون کندو .اخ که الان یادم میفته چیکار

 

کردم یه کوچولو خجالت میکشم.اره کندو افتاد واین زنبورهای

 

بیچاره افتادن به جون من بدبخت رفیقم فرار کرد من موندم یه گله زنبور

 

نامردا از هرطرف یه نیش میزدن.خلاصه دادم رفت هوا مادرم که دید

 

من تو چه وضعی هستم سریع پرید تو حیاطو منو نجات دادو برد تو اتاق

 

فداش بشم من انقدر گریه کرد که نگو. تمام تنم رو دست میکشید ومرهم

 

میزاشت روش. خلاصه اون روز گذشت من با یه عالمه نیش زنبور رو پای

 

مادرم خوابم برد.ولی میشنیدم که چطور برام لالایی میخوند

 

لا لا لا لا گل پونه لالالالا گل میخک

 

قشنگ من امید من

 

عاشق لالایی خوندنشم الهی که من فداش بشم


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ سه شنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۲ 22:14 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن

 

ولی ای کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر میشد

 

کاش بودی ودستهای مهربانت مرهم همه دلتنگیهاونبودنهایت میشد

 

کاش بودی تا سر به روی شانهای مهربانت میگذاشتم

 

ودردهایم را به گوش تو میرساندم

 

بدون تو زندگی برایم عذاب است

 

بدون تو این خانه دگر صفایی ندارد

 

میدانم که نمیدانی بعداز تو دیگر چشمهایم سو برای دیدن ندارن

 

کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم وبی تاب نگاه مهربانت هستم


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ دوشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۲ 16:36 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


 

سلام مادر من

 

همه اومدن سال نورو تبریک گفتن من در جواب باید چی میگفتم

 

بگم ممنون ولی با چه حالی .تو میدونی که سال من بدون تو پرازغمه

 

دوباره یه سال نو بدون تو .به خداسخته خیلی سخته .مامانی دلم پراز غمه

 

چرانیستی ؟ای کاش بودی تا مثل قدیم وقتی سال نو میشد دست بکشی رو

 

 سرم و منو ببوسی.برام دعای خیر بکنی از لای قران پول نو دربیاری وبدی دستم

 

منم با خوشحالی برم پیش همه بگم نگاه کنین مادرم اولین کسیه که بهم عیدی داد

 

مامان دارم خفه میشم از این همه غم از این همه دوری پس کی از خدا میخوای منو

 

ببره پیش خودش تا بتونم دوباره ارامش بگیرم .تو این دنیا بدون تو سال نو چه فایده

 

داره چطور میتونم سرم رو بلند کنم ومثل همیشه خوشحال باشم

 

 مامانی غصه نخورمیام مثل همیشه موقع سال تحویل سر مزارت.میام


مزارت رو بااشک


 چشام خیس میکنم میام باهم سال رو تحویل کنیم

 

خدا خیلی خستم خدابرس به داد این دل من خیلی خستم

 

مادر من تاج سر من دلم برات تنگ شده خیلی تنگ

 

دوست دارم ای همه وجودم

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ دوشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۱ 1:8 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


میگن امروز روز عشقه وهمه به عشقاشون پیام میدن روز عشق مبارک

 

ولی من میگم خداجون یه خواهش میشه به مادرم بگی یه دیقه با هاش

 

کار دارم قول میدم زیاد طول نکشه قول قول.مامانی اومدم بگم که همه به

 

عشقاشون دارن این روز رو تبریک میگن ومن هم از خدا اجازه گرفتم که بهت

 

بگم ای بهتر ازجانم ای همه هستی من دوست دارم وتو این روز میگم ای عشق

 

من روز عشق مبارک دوست دارم خیلی دلم برات تنگ شده

 

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ چهارشنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۱ 16:7 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥مادر دست ها برای از تو نوشتن میلرزد کلمه ها میمانند برای از تو سرودن

 وقلب تو وسیع تر از حجم تمام دردها ورنج هاست بلندتر از طول تمام غصه ها

 وشادی ها . قلب تو دنیا را در خودش جای می دهد وتکه ای است از بهشت

 که بوی پر جبرییل را میدهد . شانه هایت تکیه گاه کبوتران صلح است وفرودگاه

 پرستو های عاشق . پنجره ها وضوی صبحشان را با عطر صدای تو میگیرند ودیوارها با

 لالایی دعای تو به خواب می روند . زندگی با مدیریت چشم های تو اداره می شود

 تو آسیاب رودخانه های پایان ناپذیر تلاش وکوششی . کلمه ها در آستانه نامت زانو

 زده اند وهرچه جمله تعجبی است در برابر مقامت خم شده اند . قلب تو ادامه

 کوه است درصلابت ادمه باران است در صداقت ادامه بهار است در

 صمیمیت ادامه خورشید است در گرمی وادامه مهتاب است دردرخشش.


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۲۰ بهمن۱۳۹۱ 10:33 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


مادر، می خواهم با اشک هایم، گلی بپرورم به رنگ خون دل

 

و به قامت هزاران دریغ و آه، و روز مادر، بر مزارت گذارم

 

مادر، در این روز، آهم را بنگر و دریغم را شاهد باش

 

هنوز باور ندارم که تو رفته ای

 

هنوز دست احساس تو را حس می کنم

 

تو زنده ای

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۶ بهمن۱۳۹۱ 19:58 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید

 تمام دردهایم از یادم میرفت دیروز من زمین خوردم

 دردم نیامد اما به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ پنجشنبه ۲۸ دی۱۳۹۱ 22:51 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


مادر است چشم چراغ زندگی  مادر است سرچشمه زندگی

 

مادر است تصویر عشق وعاشقان مادر است نقش بلند جاودان

 

مادر است مقصود هست و بود ما مادر است بالاترین موجود ما

 

مادر   است   اموزگار   معرفت  مادر است یک عالمی از موهبت

 

مادر است در مهربانی بی مثل مادر است مهر و وفایش یک بغل

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۲۲ دی۱۳۹۱ 12:32 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥سلام مامانی خوبی فدات شم دلم برات خیلی تنگ شده مامان

 

مامان  اربعین ها   یادته  خونه مادرجون اینا دیگای حلیم رو بار

 

میزاشتیم و به عشق اقا حلیم نظری میدادیم امسالم مثل هر

 

سال مراسم داره بر گذار میشه اما باز میرم کنار دیگ نظری وباز

 

جای خالی تو رو میبینم مامان انقدر این شب اربعینی بغض دارم

 

که داره خفم میکنه پیش کسیکه نمیتونم بگم کسی از درد دل من

 

که خبر نداره مامان تنها دل خوشیم عکس تو هستش که همیشه

 

همراه منه مامان خیلی تنهام خیلی دلم برات تنگ شده خیلی

 

بامعرفت حداقل بیا تو خوابم 22ساله به خوابم نیومدی این شب اربعین

 

بیا .مهربونم دردت به جونم تو که تو خواب همه میری و به همه میگی

 

مواظب پسر من باشین وقتی میان بهم میگن اتیش میگیرم که چرا

 

به خواب من نمیای .مادرمن تورو خدا امشب بیا نزار بیشتر از این چشم

 

براه باشم مادرمن دلم برات تنگ شده خدا دارم خفه میشم از این بغض

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۹۱ 23:33 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥این زمستان بی مادروبرف این شبها که اناری به خانه نیست

 این یلدای بی باران دانه های خاطره را دان میکنم تخمه ی

 کین می شکنم ونقاشی یک هندوانه ی قهوه خانه ای را به

 یاد آن سالهای پر نخود وکشمش به دیوار دلم می آویزم

 خشکیده باری از آرزو که خشکبار این شبهای من است

 به سفره ی یادم می چینم وبا صدای پیرترازپارگلنار میخوانم

 وهزار ویک شب چشم تو رامرور میکنم یلدای امسال

 


نیز تو نیستی مادر ویلدا دیگر برای من تنها یک شب از

 شبهای سرد سال نیست از همان گاهی که سیاهی بختم

 طولانی ترین شب خوشبختی من است تمام شبهای من

 


یلداست . مادر بدجوری دلم هوات رو کرده امسال هم

 


شب یلدا میام سر مزارت باهم یلدا رو جشن میگیریم

 به جای دونه های انار اشک چشمم رو میارم دلم تنگته مادر


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ پنجشنبه ۳۰ آذر۱۳۹۱ 1:14 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥سلام مادر خوبم سلام ای بهتر از جانم

 

محرم 91 هم اومد اما تو نیستی مادر من

 

رفتم سرا غ کمد لباس پیرهن مشکیم رو

 

دراوردم یه بسم الله گفتم و اون رو پوشیدم

 

مامان محرم امسال با سالای دیگه فرق داره

 

امسال بدجور شکسته شدم بد جور داغون شدم

 

نمیدونم چم شده ای کاش بودی و سرم رو روی پاهات

 

میزاشتم واشک میریختم اما مامانی حالا میام سر

 

مزارت وسر روی سنگ مزارت میزارم و با نوای حسین

 

حسین با هم دیگه اشک میریزیم غصه نخور مامانی

 

امسال محرم منو تو با همه فرق داره فدای نگاه مهربون

 

وقشنگت بشم خیلی دلم برات تنگ شده خیلی

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۲۶ آبان۱۳۹۱ 17:49 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥سلام مامانی عید غدیر امسال هم اومد

 

اما تونیستی که کنارت عید رو جشن بگیرم

 

غصه نخور خودم میام سر مزارت میام میشینم

 

کنار مزارت با اشک چشام سنگ مزارت رو میشورم

 

میام باهات دردودل میکنم

 

مادرم نبودت داره منو داغون میکنه

 

مادر دوست دارم

 


برچسب‌ها: مادر بهترین یاور من, عشق من
♥ جمعه ۱۲ آبان۱۳۹۱ 21:34 بـ ه دستانــ عبد یتیم روزگار تنهایی ♥


طراح : صـ♥ـدفــ